Blog převážně jednočipový

Arduino a hodiny DS1307

Pokud chceme stavět zařízení které potřebuje znát aktuální čas, můžeme k arduinu připojit hodiny reálného času například s obvodem DS1307 nebo DS3231, modul s DS3231 je přesnější než modul s DS1307.

Objednal jsme si modul I2C RTC DS1307 AT24C32 na www.aliexpress.com za 14,- Kč. Součástí tohoto modulu je i EEPROM paměť s kapacitou 4kB. Co v dodávce nebylo byla baterie.

Propojení s arduinem je jednoduché, prostě jenom propojíte GND,SDA,SCL z modulu na stejně označené vývody na arduinu, vývod VCC z modulu připojíte na 5V nebo 3.3V na arduinu.

Program pro komunikaci s modulem potřebuje knihovnu RTClib.zip, odkaz na zdroj je https://github.com/adafruit/RTClib.

#include "RTClib.h"

RTC_DS1307 rtc;

void setup () {
  Serial.begin(9600);
  rtc.begin();
  if (! rtc.isrunning()) {
    Serial.println("RTC nebezi!");
    rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
  }
}

void loop () {
    DateTime now = rtc.now();
    Serial.print(now.hour(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(now.minute(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(now.second(), DEC);
    Serial.print(' ');
    Serial.print(now.day(), DEC);
    Serial.print('.');
    Serial.print(now.month(), DEC);
    Serial.print('.');
    Serial.print(now.year(), DEC);
    Serial.println();    
    delay(3000);
}

Jak vidíte největší část kódu zabírá výpis na terminál. Pokud modul připojíte poprvé nebo po výměně záložní baterie tak modul neběží a čeká až mu nastavíte správný čas. Proto je v programu v procedůře setup kontrola rtc.isrunning(), pokud modul neběží je nastaven čas na čas kdy byl program překládán a nahrán do arduina. Popřípadě lze čas nastavit takto:

rtc.adjust(DateTime(2016, 1, 21, 17, 59, 59));

Tento modul obsahuje také paměť EEPROM

Příklad jak je možné uložit data do EEPROM a zase je přečíst.

#include <Wire.h>

#define EEPROM 0x50

void i2c_eeprom_write_byte( int deviceaddress, unsigned int eeaddress, byte data )
{
  int rdata = data;
  Wire.beginTransmission(deviceaddress);
  Wire.write((int)(eeaddress >> 8));
  Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF));
  Wire.write(rdata);
  delay(10);
  Wire.endTransmission();
}

byte i2c_eeprom_read_byte( int deviceaddress, unsigned int eeaddress )
{
  byte rdata = 0xFF;
  Wire.beginTransmission(deviceaddress);
  Wire.write((int)(eeaddress >> 8));
  Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF));
  Wire.endTransmission();
  delay(10);
  Wire.requestFrom(deviceaddress, 1);
  delay(10);
  if (Wire.available()) rdata = Wire.read();
  return rdata;
}

void setup()
{
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
  i2c_eeprom_write_byte(EEPROM, 4000, 81);
  delay(5);
  byte a = i2c_eeprom_read_byte(EEPROM, 4000);
  Serial.println(a);
}

void loop()
{
}

Data z EEPROM čteme a zapisujeme po stejné I2C sběrnici jako informace o čase. Při práci s EEPROM jen programu řekneme že budeme komunikovat se zařízením na adrese 0x50. Hodiny reálného času zase mají jinou adresu. Program uloží na pozici 4000 číslo 81 a pak ho z této pozice zase přečte.

Vytvořeno: 2016-02-09 19:58:32
Změněno: 2017-09-26 21:19:51

Napsat komentář